UVJETI KUPNJE

INDIVIDUALNE REZERVACIJE

Rezervaciju smještaja potrebno je potvrditi uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupnog iznosa kao jamstvo Vašeg dolaska. Uplata akontacije moguća je i kreditnom karticom. Ukoliko je kartica nevažeća ili bez novčanih sredstava Hotel će o tome obavijestiti gosta te zadržava pravo otkaza rezervacije. Vaši osobni podaci su u potpunosti zaštićeni.

Do primitka uplate akontacije ili primitka detalja kreditne kartice rezervacija je negarantirana te Hotel negarantirane rezervacije čuva do 72 sata prije rezerviranog termina.

U slučaja pravovremenog otkaza rezervacije uplaćeni predujam se ne vraća već ga možete iskoristiti za boravak u drugom terminu.

U slučaju nedolaska gosta, naplaćuje se 100,00 % od iznosa garancije.

U slučaja otkaza rezervacije 7 dana prije dolaska, naplaćuje se 0.00 % od iznosa garancije.

U slučaja otkaza rezervacije 6-2 dana prije dolaska, naplaćuje se 50.00 % od iznosa garancije.

U slučaja otkaza rezervacije 1-0 dana prije dolaska, naplaćuje se 100.00 % od iznosa garancije.

U slučaju no – showa Hotel zadržava pravo naplate kompletnog boravka.

Plaćanje u hotelu je moguće u gotovini ili jednom od sljedećih kreditnih kartica: VISA, Mastercard, Maestro, American Express i Diners. Diners kreditnom karticom imate mogućnost plaćanja obročno do 6 rata, minimalan iznos jedne rate iznosi 300 kn.

ORGANIZACIJA DOGAĐANJA I GRUPNI SMJEŠTAJ

Ovi uvjeti se odnose na sve Ugovore vezano na osiguranje hrane i usluge za grupni smještaj, sastanke i događanja uz isključenje drugih uvjeta i odredbi uključujući one koje Klijent može zatražiti ili koji se mogu pojaviti u promotivnim materijalima.

Ukoliko se s Hotelom nisu dogovorio način plaćanja i prikladna kreditna ograničenja , primijeniti će se sljedeći uvjeti plaćanja:

 1. 50% ukupne vrijednosti rezervacije 3 mjeseca prije datuma koji je rezerviran.
 2. Konačnih 50% vrijednosti rezervacije dospijeva i podmiruje se 28 dana prije rezerviranog datuma.
 3. U slučaju potvrde rezervacije 28 dana ili manje prije samog datuma rezervacije, 100% vrijednosti rezervacije će dospjeti tri dana nakon potvrde koja će garantirati rezervaciju. Ako se rezervacija obavi manje od tri dana prije događanja, plaćanje mora biti izvršeno prije početka događanja ili dolaska prvih gostiju.
 4. Ukoliko se gore navedeni uvjeti plaćanja ne ispune, hotel zadržava pravo otkazivanja Događanja ili Rezervacije i ponovnog izdavanja soba ili smještajnog kapaciteta.
 5. Ukoliko se od hotela zatraže mogućnost kreditiranja, cjeloviti zahtjev mora biti popunjen i dostavljen Hotelu (n/r Direktor hotela) minimalno deset dana prije datuma rezervacije.
 6. Ako se kredit odobri, plaćanje mora uslijediti 14 dana po izdavanju računa, ako se plaćanje obavlja nakon datuma dospijeća, hotel je slobodan zaračunati zakonsku zateznu kamatu.
 7. Bilo koji iznos o kojem se pregovara ili plaća u stranoj valuti će biti preračunat po srednjem tečaju važećem kod komercijalne banke Hotela na dan odlaska ili plaćanja.

Otkazivanje i izmjene u smještaju grupe

 1. Ako klijent želi otkazati dio ili cijeli grupni smještaj, o takvim otkazivanjima Hotel mora biti izviješten u pismenom obliku. Otkazivanje će se smatrati valjanim od datuma primanja pismene obavijesti.
 2. Bilo kakvo odgađanje će se smatrati otkazivanjem i neće se namirivati u budućim rezervacijama.
 3. Ukoliko Klijent otkaže rezervaciju, Hotel će zaračunati naknadu kako je niže navedeno:
VREMENSKI OKVIR  (vezano na datum dolaska) NAKNADA ZA OTKAZIVANJE
Otkazivanje između 60 dana i 30 dana 25% ugovorenog iznosa
Otkazivanje između 30 dana i 14 dana 50% ugovorenog iznosa
Otkazivanje nakon toga 100% ugovorenog iznosa

Otkazivanje i izmjene vezane uz sastanke i događanja

 1. Klijent može otkazati događanje pismenom obavijesti bez dodatnih naknada bilo kada do 60 dana prije datuma događanja.
 2. Bilo kakvo odgađanje će se smatrati otkazivanjem i neće se namirivati u budućim rezervacijama.
 3. Ukoliko Klijent otkaže događanje unutar 60 dana prije događanja, Hotel će zaračunati naknadu kako je niže navedeno
 4. Osnovni troškovi događanja će biti izračunati na osnovu Garantiranog minimalnog broja osoba koji su trebale doći na događanje i na osnovu tih stavaka i usluga navedenih u sporazumu i drugih zahtjeva koji su ugovoreni vezano uz događanje.
 5. Klijent će Hotel izvijesti 5 dana prije događanja o broju osoba koje će doći, uz točnost od 90%. Konačan broj će biti tražen ne manje od 48 sati prije događanja. Ako se pojavi manji broj osoba na događanju, Klijentu će biti zaračunat dojavljeni konačni broj. Ukoliko se na događanju pojavi više od garantiranog broja ljudi, Klijentu će biti zaračunat ukupan broj prisutnih. Hotel ne može biti odgovoran za opskrbu za broj gostiju većih od 10% od garantiranog minimalnog broja iako će se nastojati ispuniti i takvu mogućnost.
VREMENSKI OKVIR (vezano na datum događanja) NAKNADA ZA OTKAZIVANJE
Otkazivanje između 60 dana i 30 dana 25% ugovorenog iznosa
Otkazivanje između 30 dana i 14 dana 50% ugovorenog iznosa
Otkazivanje nakon toga 100% ugovorenog iznosa

Općenito

 1. Ako dođe do spora vezano uz broj prisutnih na Događanju, Hotel će odrediti broj i taj broj će se smatrati konačnim i obvezujućim za obje strane.
 2. Sve rezervacije su neobvezujuće dok Klijent ne potpiše odnosni Ugovor koji potpisuje i Hotel uz datiranje istoga.
 3. Klijent je suglasan da Hotel može prihvatiti bilo koje usmene izmjene dogovora koje tijekom samog događanja ili njegove pripreme dostavi ili Klijent ili netko drugi tko djeluje i radi u ime Klijenta (ukoliko pisane upute suprotno ovome nisu dostavljene Hotelu od strane Klijenta 14 dana prije datuma održavanja događanja) i Klijent se složi takve dodatne pružene usluge i platiti.
 4. Ovaj Ugovor ne garantira Klijentu ekskluzivno pravo za zajednički prostor Hotela, niti isključuje da Hotel prihvati rezervacije od poduzeća ili organizacije koje Klijent može smatrati svojim konkurentom ili na bilo koji drugi način oštetiti interese Klijenta. Bilo koji takav događaj koji Klijent ocijeni upravo takvim će zahtijevati pismeno odobrenje od direktora Hotela.
 5. Klijent se obvezuje s Događanjem započeti u dogovoreno vrijeme i osigurati da njegovi gosti, uzvanici i druge osobe vezane uz Događanje napuste prostorije prije navedenog zatvaranja.
 6. Klijent se obvezuje ne donositi hranu i piće u Hotel niti potaknuti goste da to učine.
 7. Klijent preuzima odgovornost za bilo koju štetu koju prouzroče on/ona ili bilo koji gost, uzvanik ili druge osobe prisutne na događanju, bilo u rezerviranim sobama ili nekom drugom dijelu Hotela i obvezuje se u potpunosti popraviti ili nadoknaditi troškove za materijalnu štetu na namještaju, priboru ili opremi koja je na bilo koji način prouzročena od strane osoba koje su u njegovo ime radile na postavljanju ili uklanjanju opreme koja je korištena. Ništa se neće pričvršćivani na podove, zidove, strop ili stropove u sobama čavlima, vijcima, pribadačama, trakom ili drugim sredstvima niti će biti vješano na krov ili strop sobe.
 8. Nikakve reklame, obavijesti, znakovi, uresi, zastave, grbovi ili uređaji vezani uz događanje neće biti pričvršćivani ili izloženi u unutrašnjosti Hotela bez ranijeg odobrenja Direktora Hotela. Tako odobrenja neće biti bez razloga uskraćeno u slučaju da se radi o znakovima ili obavijestima u unutrašnjosti Hotela vezano na događanje ili Grupni smještaj.
 9. Klijent se obvezuje događanje realizirati bez incidenata i sukladno pravilima upravljanja Hotela i primjenjivim zakonskim odredbama.
 10. Klijent će osigurati da njegovi predstavnici i agenti ne dovode u pitanje odgovornost Hotela vezano na osiguranje mogućnosti udaljavanja za sve osobe u prostorima koji se koriste, nesmetano i odmah.
 11. Ako iz bilo kojeg razloga na koji se nije moglo utjecati, Hotel ne osigura rezervirane sobe za Klijenta ili ne osigura robu ili usluge, neće biti odgovoran za bilo koji gubitak ili štetu koju Klijent pretrpi; I bez dovođenja u pitanje općenitosti prethodnog, Hotel neće biti odgovoran za bilo koji gubitak ili štetu nastalu zbog radničkih sporova, nestanka električne energije, vladinih odredbi ili više sile.
 12. Hotel zadržava pravo u svako vrijeme promijeniti ili zamijeniti sobe ili smještaj koji je namijenjen Klijentu u svrhu funkcionalnosti, uz ograničenje da takva promjena ili zamjena ne utječe materijalno ili loše na uslugu hotela.
 13. Klijent može dogovoriti da materijal bude isporučen u hotel prije samog događanja. Svi paketi moraju biti jasno označeni s nazivom Događanja i datumom; Hotel mora biti obaviješten o datumu isporuke i količinama koje će biti isporučene i zadržava pravo odbiti skladištenje takvog materijala. Hotel neće prihvatiti odgovornost za oštećenje ili gubitak stvari osim ako se radi o zanemarivanju od strane njegovog osoblja. Odvoženje materijala mora biti obavljeno 3 dana nakon održavanja događanja. Ukoliko materijal ne bude odvezen u ovom roku Hotel zadržava pravo da isti baci. Klijent mora Hotelu dati jasne upute vezane uz materijal prije odlaska.

Otkazivanje od strane Hotela

 1. Hotel zadržava pravo otkazati Grupni smještaj ili Događanje ako dozna bitne informacije nakon potvrde rezervacije koje Hotel može smatrati štetnim za reputaciju Hotela ili njegove vlasnike. U slučaju takvog otkazivanja, Hotel će nadoknaditi sve unaprijed plaćene iznose, ali neće imati daljnje odgovornosti prema Klijentu.
 2. Hotel zadržava pravo otkazati Grupni smještaj ili Događanje ako Klijent kasni više od 7 dana s plaćanjem ili ako Klijent postane nesolventan ili dođe u postupak likvidacije ili stečaja.


Treća strana

 1. Kada Klijent zatraži od Hotela da dogovori osiguranje robe i usluge od treće strane u ime Klijenta, Hotel će tako učiniti i tada će Klijent i Klijentov agent snositi sve troškove i odgovornost vezano na gore navedeno i u potpunosti će nadoknaditi troškove Hotela.
 2. Klijent neće imati pravo prepustiti Ugovor trećoj strani niti koristiti smještaj za bilo koju grupu do one navedene u Ugovoru bez da ranije osigura pismeno odobrenje Hotela.
 3. Ugovor je između Hotela i Klijenta i Klijent se obvezuje ne sklapati ugovor u ime treće strane.
 4. Niti jedna varijanta Ugovora neće biti važeća ukoliko nije potpisana od strane Hotela i Klijenta. Ovi uvjeti će prevladati bilo koje standardne uvjete, koje se možda inače primjenjuju.
 5. Bilo kakvo odustajanje, kršenje, proglašenje nevažećim bilo kojeg od ovih uvjeta i odredbi ne znači i odustajanje, kršenje, proglašenje nevažećim bilo kojeg drugog uvjeta koji će u potpunosti ostati na snazi i dalje važiti.
 6. Potpis u ime Klijenta sukladno navedenom označava prihvaćanje ovih uvjeta i odredbi i ovaj Ugovor nadilazi sve ranije dogovore između Hotela i Klijenta vezane uz isti predmet.
 7. Ovaj ugovor podliježe Hrvatskom zakonu i hrvatski sud će imati isključivu nadležnost oko sporova iz ovoga Ugovora